Update on alopecia areata

Update on alopecia areata
Dr. Ayman AlHarbi
Dr. Abdullah AbuAlait
SALOON (1)